Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébA korengedményes nyugdíjazás módosítása 2009

Kapcsolódó oldal:  
Nyugdíj   

A korengedményes nyugdíjazás módosítása 2009: 37 év szolgálati idő a minimum

A napokban kihirdetésre került az egyes nyugdíj- és idősügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2009. (III. 27.) kormányrendelet.

A módosítás alapján a korengedményes nyugdíj 2009. december 31-ét követő időponttól is megállapítható azon igénylő részére, akinek a jogviszonya a 2009. évben objektív okok miatt (pl.: felmentési idő nem jár le) ugyan nem szűnik meg, de 2009. december 31-ig az 57. életévét betölti, ezen időpontig rendelkezik legalább 37 év szolgálati idővel és a munkáltatóval megkötött megállapodást az említett időpontig a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak beküldi.

Tekintettel arra, hogy a módosítás a személyi kört nem érinti, az 56. életévét 2009. évben betöltő munkavállalóval továbbra sem köthető jogszerű megállapodás. (Pénzcentrum)

Mi a korengedményes nyugdíj?

A korengedményes nyugdíjjogosultság feltételeit külön jogszabály, a többször módosított 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet határozza meg. A megállapítást és a folyósítást a munkáltató és a munkavállaló között létrejött megállapodás alapozza meg, de az egyéb jogosultsági feltételeknek (szükséges szolgálati idő, meghatározott életkor betöltése) is teljesülniük kell.

Nem köthető megállapodás azzal a munkavállalóval, aki az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt életkort betöltötte vagy a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig betölti.

2009. évben a munkáltatók az 1952-ben született nőkkel és férfiakkal legkorábban az 57. életévük betöltésétől, míg az 1952. évet megelőzően (azaz az 1951-ben, az 1950-ben, valamint az 1949-ben) született férfiakkal legfeljebb az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultsághoz szükséges életkor (a 60. életév) betöltését megelőzően köthetnek megállapodást korengedményes nyugdíj igénybevételére.

A munkáltató tehát 2009. évben már a női munkavállalókkal is köthet megállapodást a korengedményes nyugdíjazásról, amire eddig azért nem volt lehetőség, mert a nők korengedményes és előrehozott öregségi nyugdíjra jogosító életkora (57. életév) egybeesett. (Az 1951-ben és az 1950-ben született nők már jogosultságot szereztek előrehozott öregségi nyugdíjra, ezért velük nem köthető megállapodás korengedményes nyugdíj igénybevételére.)

Melyek a korengedményes nyugdíjazás feltételei?

Ezek a szükséges szolgálati idő megszerzése (legalább 37 év), a meghatározott életkor betöltése (57. életév), valamint a rendelet 6. § b) pontjában meghatározott biztosítási jogviszonynak (munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony, bírósági és ügyészségi szolgálati jogviszony, bedolgozói jogviszony, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya) a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontjáig történő megszüntetése.

Mely foglalkoztató köthet megállapodást?

A megállapodás megkötésére az a foglalkoztató jogosult (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága), amely munkavállalót foglalkoztat.

Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak, ha korengedményes nyugdíjazásra megállapodást köt a munkavállalóval?

A megállapodásban a munkáltatónak vállalnia kell a munkavállaló előrehozott öregségi nyugdíjkorhatárának (nő - 59. életév, férfi - 60. életév) betöltéséig terjedő időszakra a nyugdíj összegének és az ehhez járuló postaköltségnek a megfizetését.

A befizetést legkésőbb a fizetési értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül egy összegben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elkülönített számlájára kell teljesíteni. Ha a munkáltató a fizetési kötelezettségének a megjelölt határidőig nem tesz eleget, az ellátást megállapító határozat visszavonásra kerül.

A korengedményes nyugdíj megállapítására vonatkozó megállapodásról és a fizetési kötelezettség vállalásáról a munkáltató köteles értesíteni az illetékes nyugdíjbiztosítási szervet a megállapodás megkötésétől számított 15 napon belül. A megállapodást legkésőbb 2009. december 31-ig be kell nyújtani az illetékes nyugdíjbiztosítási szervhez. Ez a határidő jogvesztő.

Hol kell az igényt benyújtani?

A lakóhely szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságon, az erre a célra rendszeresített ONYF. 3515-270. és az ONYF. 3515-272/B jelű formanyomtatványon kell előterjeszteni. A nyugdíjigény elektronikus úton is előterjeszthető. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos további információkat külön tájékoztató tartalmazza.

Forrás: Országos Nyugdíjbiztosítási FőigazgatóságTovábbi információk:

Az egyes nyugdíj- és idősügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 60/2009. (III. 27.) kormányrendelet.  

2009.03.31.