Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébLakásfenntartási támogatás 2011 szeptember 1-től

Kapcsolódó oldal:  Lakásfenntartási támogatás 2011 szeptember 1-től

A lakásfenntartási támogatást 2011 szeptember 1-jétől a gázzal és távhővel fűtők mellett azok is igénybe vehetik, akik fával, olajjal vagy más módon fűtenek. Az igénylőlapok az illetékes önkormányzatok honlapjáról letölthetők.

A lakásfenntartási támogatás, valamint a gáz- és távhőtámogatás integrációja révén egyszerűsödik és egységesebbé válik a lakhatással összefüggő szociális ellátások rendszere, ezért nem kell két, hasonló célokat szolgáló támogatási rendszert párhuzamosan működtetni.

Így kiszűrhetőek a támogatást jogosulatlanul igénybevevők, ugyanakkor valamennyi lakhatással kapcsolatos kiadásra kiterjed az egységes támogatás. Az eddigiekhez képest a fűtéstámogatásnál szélesebb körben részesülhetnek segítségben azok a rászorulók, akik egyéb fűtési nemeket - például fa, szén, villany, palackos gáz, fűtőolaj stb. - használnak.

Lakásfenntartási támogatást - a fűtéstámogatáson túl - egyebek között lakbérre, albérleti díjra, közös költségre, csatornahasználati díjra, a szemétszállítás költségeire, a villanyáram, víz és gázfogyasztás költségeire lehet kérni. Az új támogatási rendszer lényegesen megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt, amelyet a törvény 71.250 forintban, az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékában határoz meg, a korábbi 150 százalék helyett. A jövedelemszámítás alapja az egy főre jutó jövedelem helyett a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lesz. Ebben a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0; a másodiké 0,9; minden további nagykorú arányszáma 0,8; a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, és minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

Azért, hogy a támogatás a korábbinál igazságosabb és hatékonyabb legyen, a lakásfenntartási támogatás feltétele lesz a jövedelem- és vagyonvizsgálat és annak előírása, hogy a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani. A vagyon nagyságának megállapításakor az ingatlant, a járművet és a forgalomképes vagyoni értékű jogot kell figyelembe venni, nem kell azonban beszámítani a kérelmező (jogosult) által lakott ingatlant, az általa lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, valamint a mozgáskorlátozottságára tekintettel fenntartott gépjármű értékét.

A természetben nyújtott támogatás a közüzemi - gáz, áram, távhő, szemétszállítás stb. - számlák kifizetése közvetlenül a szolgáltatók felé történik, illetve lehetőség szerint közvetlen a hozzájárulás az adott településre jellemző tüzelőanyag megvásárlásához. A támogatás megosztva is adható: részben készpénz, részben természetbeni támogatás formájában. A támogatást elsősorban azokhoz a rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Az új kormány 2010 óta több alkalommal döntött a gázár- és távhőtámogatás jogosultsági határidejének meghosszabbításáról, legutóbbi döntésével 2011. augusztus 31-ig hosszabbította meg a támogatás jogosultsági határidejét.

Az ennek helyébe lépő lakásfenntartási támogatás iránti új igényeket azok, akik eddig gáz- vagy távhőtámogatásban részesültek, 2011. szeptember 1-jétől a kérelmező lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál nyújthatják be.

A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától havonta folyósítják, illetve a fizetési kötelezettség felmerülésének időpontjában. A már megállapított - és jelenleg is folyósított - lakásfenntartási támogatások esetében az új szabályokat a rendes éves felülvizsgálat során kell először alkalmazni.

Normatív lakásfenntartási támogatás

Jogosultság feltételei:

- A háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, amely 2011.évben 42.750.-Ft.
- A lakás fenntartásának havi költségei a háztartásban élők havi összjövedelmének 20 %-át meghaladják.
- A lakásfenntartás elismert havi költsége 2011.évben 450.-Ft/m2.

Elismert lakásnagyság:

a)ha a háztartásban egy személy lakik 35nm,
b)ha a háztartásban két személy lakik 45nm,
c)ha a háztartásban három személy lakik 55nm,
d)ha a háztartásban négy személy lakik 65nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

Támogatás mértéke:

Az 1993. évi III. törvény 38. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott összeg, de minimum 2.500.-Ft/hó.

Támogatás időtartama: 12 hónap

Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás.

A támogatás annak a személynek állapítható meg, aki adósságcsökkentési támogatásban részesül, az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára.

Támogatás összege: A normatív lakásfenntartásra vonatkozó számítási szabályok alkalmazásával kerül megállapításra, de nem kevesebb mint 2500.-Ft/hó

Helyi lakásfenntartási támogatás

Jogosultság feltételei:

- 62. életévét betöltötte és egyedülálló vagy kizárólag a házastársával, élettársával, testvérével, vagy fogyatékkal élő gyermekével él közös háztartásban, és a lakást más személy nem használja, vagy legalább két gyermekét saját háztartásában neveli és a lakást más személy nem használja. A család egy főre jutó havi jövedelme a nyugdíjminimum 150-200 %-a között van, 2011. évben 42.750-57.000.-Ft, valamint nem részesül adósságkezelési szolgáltatás jogcímén lakásfenntartási támogatásban.

- A lakás fenntartás elismert költsége a háztartásban élők havi összjövedelmének 25 %-át, egyedül élő esetén a havi jövedelmének 20%-át elérik, vagy meghaladják.
- A lakásfenntartási támogatás 1 m2-re jutó elismert havi költsége elismert havi költsége 2011. évben 450.-Ft/m2.

Támogatás mértéke:

Két gyermekes család
42.750 – 57.000 Ft 2.500.-Ft/hó

további gyermekenként 1.200.-Ft/hó összeggel növekszik, de legfeljebb 6.000.-Ft/hó.

62.életévét betöltött személy esetén
40.695 – 54.260 Ft 2.500.-Ft/hó

Egyedül élő,62. életévét betöltött személy esetén
40.695. - 54.260 Ft 3.500.-F/hó

Támogatás időtartama: 12 hónap

A kérelemhez szükséges okiratok:

A kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

A kérelemhez csatolni kell a szolgáltató vállalatok által kiadott utolsó havi számlákat, albérlet esetén albérleti szerződés másolatát is.

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát, vállalkozók esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét. Válásról, gyermekelhelyezésről bírósági végzés másolatát.

(MTI)

További információk:2011.08.05.