Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb17/1999. (II. 10.)

Kapcsolódó oldal:  17/1999. (II. 10.) FVM-EüM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről

17/1999. (II. 10.) FVM-EüM együttes rendelet az élelmiszerek előállításának és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeiről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. §-ának (7) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel, országos hatáskörű szervek vezetőivel és az érdekképviseleti szervekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. § (1) Közfogyasztásra szolgáló élelmiszer előállítását és forgalmazását e rendelet mellékleteiben foglalt higiéniai követelményeknek megfelelően kell végezni.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a közfogyasztás céljából élelmiszer-előállítással és -forgalmazással foglalkozó természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra.

(3) A rendelet alkalmazásában

a) termelőhelyiség: az a helyiség ahol az élelmiszer-előállítás részműveleteit végzik,

b) az élelmiszer-előállítás eszköze: az élelmiszer-előállításnál használt valamennyi gép, berendezés, edény, szerszám,

c) a forgalmazás helye: üzlet, mozgóbolt, élelmiszert forgalmazó automata, mozgóárusító eszköz, amelyben, illetve amelyből élelmiszer-forgalmazó tevékenységet végeznek.

2. § (1) A vágóállatok szállítása és levágása során alkalmazni kell az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit is. Állati eredetű élelmiszerek előállításánál és forgalmazásánál az Állat-egészségügyi Szabályzat előírásait is meg kell tartani.

(2) A fagylalt-előállítás higiéniai követelményeit külön jogszabály írja elő.
(3) Élelmiszer-kereskedelem keretében az élelmiszer helyben fogyasztással történő értékesítésénél az étkeztetésre vonatkozó jogszabályok előírásait alkalmazni kell.
(4) Főtt kukorica üzlethelyiségen kívül előzetes közegészségügyi engedély alapján árusítható. (5) A vendéglátás és a közétkeztetés keretében történő étel-, ital, illetve élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről külön jogszabályok rendelkeznek.
(6) E rendelet előírásai a vásáron, a piacon, a vásárcsarnokban működő üzletekre is vonatkoznak. A vásári, a piaci és a vásárcsarnoki élelmiszer-árusításnál egyéb jogszabály előírásait is be kell tartani.
(7) Az élelmiszer-előállítás során használt gépek, berendezések, higiéniai alkalmasságának tanúsításáról és kialakításának higiéniai szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

3. § (1) A mellékletben foglalt követelmények teljesítése során az élelmiszer előállítójának és forgalmazójának vizsgálnia kell azokat a feltételeket, amelyek

a) a higiénikus élelmiszer-termelés és -forgalmazás alapvető műszaki-technológiai feltételeit képezik; b) az üzemi, forgalmazóhelyi vagy a személyi higiéniával függnek össze;
c) a közegészségügyi, járványügyi és állategészségügyi-járványügyi biztonságot szolgálják;
d) a Veszély Elemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (a továbbiakban: HACCP) rendszer vagy egyes elemei működtetésével kapcsolatosak.

(2) Az egyes műszaki, technológiai feltételekre vonatkozó - az 1. számú mellékletben foglalt - rendelkezések alkalmazása alól, különleges iparági, kisüzemi adottságok és körülmények mérlegelése alapján az illetékes megyei (fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás (a továbbiakban: Állomás) az engedélyezésben érintett szakhatóságok egyetértésével felmentést adhat akkor, ha az nem érinti az alapvető műszaki technológiai feltételeket, az üzemi és a személyi higiéniát, továbbá a közegészségügyi, járványügyi és állategészségügyi-járványügyi biztonságot.

4. § Azok az élelmiszer-előállítók, akiket a levágott állatok - az 1. számú mellékletben meghatározott - száma vagy a termékek mennyisége alapján az Állomás - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) megyei (fővárosi), városi (fővárosi kerületi) Intézete (a továbbiakban: Intézet) egyetértésével - kisüzemnek minősít, a kisüzemekre előírt élelmiszer-higiéniai feltételek szerint folytathatják

tevékenységüket. 5. § (1) Az élelmiszert kivitelre termelő élelmiszer-előállító helyeknél - az 1. számú melléklet rendelkezésein túlmenően - a jogszabályon, a nemzetközi és a külkereskedelmi szerződésen, illetve a külön szerződésen alapuló exportelőírásokban meghatározott feltételeket is meg kell valósítani.

(2) Az állati eredetű élelmiszer előállítása esetén az exportáló ország élelmiszer-higiéniai követelményeinek teljesítését az Állomás az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet bevonásával vizsgálja. Ennek alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) az élelmiszer-előállító és -forgalmazó helyeket ellenőrzési szám kijelölése mellett nyilvántartásba veszi, és meghatározott körben az élelmiszerek külföldi kivitelére engedélyt ad.

(3) Ha az importáló ország illetékes hatósága a nyersanyagra, a termelésre vagy a termékre nézve az élelmiszer-előállító hellyel szemben - az (1) bekezdésben foglaltak alapján - élelmiszer-higiéniai és állategészségügyi követelményeket támasztott és ezek meglétéről az állat-egészségügyi hatóságtól nyilatkozatot, igazolást igényel, az élelmiszer-előállító hely a termelés műszaki-technikai feltételeinek és a technológiáinak a megváltoztatását, valamint a termelési kapacitás növelését köteles előzetesen bejelenteni az Állomáson keresztül a Minisztériumnak.

(4) Ha az élelmiszer-előállító hely higiéniai állapota nem felel meg az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek, illetőleg azok megtartása bizonytalanná vált, a Minisztérium a követelményeknek megfelelő élelmiszer-higiéniai feltételek megteremtéséig megtilthatja az exportszállítást, visszavonhatja az export kijelölését.

6. § (1) Élelmiszer-kereskedelmi üzlet, mozgóbolt létesítéséhez, átalakításához, használatba vételéhez, üzemeltetéséhez, mozgóárusító eszköz, élelmiszer-forgalmazó automata kialakításához, működtetéséhez, az élelmiszer-előállító helyről közvetlenül történő élelmiszer-forgalmazási tevékenység végzéséhez, továbbá alkalmi árusítás esetén a más jogszabályokban rögzített feltételek mellett a területileg illetékes Intézet és Állomás szakhatósági hozzájárulása szükséges.

(2) A közegészségügyi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelemhez a 2. számú melléklet 2. számú függeléke szerinti adatokat kell közölni.

(3) A közegészségügyi és az állat-egészségügyi szakhatósági hozzájárulást az árusítás helyén kell tartani.

7. § (1) Az élelmiszer-előállítónak a HACCP rendszer következő elemeit kell alkalmaznia:

a) a lehetséges veszélyek megállapítása az élelmiszer-előállítás valamennyi szakaszában, a veszélyek előfordulási valószínűségének értékelése és a szabályozásukra szolgáló megelőző intézkedések megállapítása;
b) azon pontok, eljárások, műveleti lépések meghatározása, amelyek szabályozásával a veszélyek megszüntethetők, vagy előfordulásuk valószínűsége a lehető legkisebbre csökkenthető az élelmiszer-előállítás bármely szakaszában (Kritikus Szabályozási Pontok);
c) azoknak a kritikus határértékeknek a megállapítása, amelyeket be kell tartani annak biztosítására, hogy a Kritikus Szabályozási Pont állandóan szabályozott legyen;
d) a kritikus szabályozási pontok szabályozását felügyelő rendszer felállítása az ütemterv szerint tervezett vizsgálatok vagy megfigyelések alapján;
e) azoknak a helyesbítő tevékenységeknek a meghatározása, amelyeket akkor kell elvégezni, ha a felügyelet azt jelzi, hogy egy adott Kritikus Szabályozási Pont nem áll szabályozás alatt.

(2) A Kritikus Szabályozási Pontokat az élelmiszer jellegére, előállítására, kezelésére, kiszerelési, tárolási és szállítási módjára figyelemmel kell meghatározni. A veszélyelemzést, a Kritikus Szabályozási Pontokat, a szabályozó intézkedéseket és a felügyelő rendszert meghatározott időközönként, valamint az élelmiszer-előállító tevékenység megváltozása esetén felül kell vizsgálni.

(3) A rendelet 1. számú mellékletének függelékei a "Jó Higiéniai Gyakorlat" alapkövetelményeit tartalmazzák.


8. § Ha az élelmiszer előállítója vagy forgalmazója tudomást szerez az általa előállított vagy forgalmazott élelmiszertől eredő megbetegedésről vagy annak gyanújáról, köteles az illetékes Intézetet - az előállító az illetékes Állomást is - haladéktalanul értesíteni, és a kérdéses élelmiszer előállításának, árusításának megszüntetéséről, valamint az élelmiszer megjelöléséről, elkülönített tárolásáról és megőrzéséről gondoskodni.

9. § E rendelet előírásainak alkalmazásakor a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó irányelveit is figyelembe kell venni.

10. § (1) Ez a rendelet - a 7. § kivételével - a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az élelmiszerek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 3/1989. (III. 12.) MÉM-SZEM együttes rendelet, az élelmiszer-forgalom közegészségügyi szabályainak megállapításáról szóló 4/1961. (X. 14.) EüM rendelet és az 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelettel módosított, az élelmiszer-ellátás körében dolgozók egészségügyi oktatásáról szóló 8200-2/1953. (Eü. K. 7.) EüM utasítás élelmiszer-kereskedelemre vonatkozó része.

(2) A rendelet 7. §-át 2002. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban összeegyeztethető szabályozást tartalmaz a Tanács 93/43/EGK irányelvével az élelmiszer-higiéniáról.