Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébElektronikus ügyintézés

Kapcsolódó oldal:  193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet
az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 174. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: .

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet hatálya

a) az ügyfélre, az eljárás egyéb résztvevőjére (a továbbiakban együtt: ügyfél),
b) a közigazgatási hatóságra (a továbbiakban: hatóság),
c) a központi elektronikus szolgáltató rendszerre (a továbbiakban: központi rendszer), és
d) a viszontazonosítást végző szervezetre terjed ki.
(2) E rendeletet a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő intézésére kell alkalmazni. (3) E rendelet alkalmazásában
a) regisztrációs szerv: a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve, a körzetközponti
feladatokat ellátó jegyző által működtetett okmányiroda, vagy kormányrendeletben meghatározott más szerv; b) személy által felügyelt automatizált aláírás: olyan, az elektronikus dokumentumok tömeges aláírását lehetővé tevő elektronikus aláírási folyamat, amely során az aláíró személy azt követően, hogy az aláírás alapjául szolgáló elektronikus dokumentumok mintaszövegének és a mintaszövegben helyettesítésre kerülő adatok listájának megtekintése lehetővé vált, a már egyediesített elektronikus dokumentumokat egyenként, automatizált úton minősített elektronikus aláírásával ellátja;
c) szervezeti aláírás: olyan fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amely hatóság által aláírt elektronikus dokumentumok hitelesítésére szolgál, és amelyet egy informatikai eszköz automatikusan, közvetlen személyi felügyelet nélkül helyez el a hatósághoz rendelendő elektronikus dokumentumokon;
d ) viszontazonosítást végző szervezet: a viszontazonosítást végző hitelesítés-szolgáltató vagy a központi rendszer.

II. Fejezet

AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ VÉGZÉSÉNEK FORMÁI ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS AZONOSÍTÁS SZABÁLYAI

Az eljárási cselekmények elektronikus úton történő végzésének formái

2. § A hatóság az egyes eljárási cselekmények elektronikus úton történő végzését a Ket. 160. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a következő módon biztosítja:
a) olyan ügyintézési felület útján, amely az eljárási cselekmény végzése során feltételezi az ügyfél és hatóság közötti kölcsönös és összefüggő adatcserét és kétirányú kapcsolatot (a továbbiakban: párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés); vagy
b) olyan csatlakozási felület útján, amelynek használatával a hatóság az ügyféllel fennálló kölcsönös és összefüggő adatcsere vagy kétirányú kapcsolat nélkül küldi és fogadja az eljárási cselekményekhez kapcsolódó egyes elektronikus dokumentumokat (a továbbiakban: nem párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés).

Az ügyfél azonosításának általános szabályai 3. § (1) Az elektronikus ügyintézés során az eljáró ügyfél személyazonosságát olyan módon kell alátámasztani, hogy az elektronikus azonosítás egy korábban, hitelesítés-szolgáltató vagy a regisztrációs szerv által elvégzett, a (3) és (4) bekezdés szerinti kivétellel az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításhoz legyen köthető.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő személyazonosítás feltételeit ügyfélkapu használata esetén a Ket.-ben és e rendelet 5. §-ában, illetve a külön jogszabályban meghatározott eljárás biztosítja. (3) Kezelőorvos által kiállított igazolás szerint személyes megjelenésében akadályozott ügyfél esetén a hitelesítés-szolgáltató vagy a regisztrációs szerv a személyazonosságot az ügyfél lakóhelyén vagy tartózkodási helyén ellenőrzi.

Az azonosítás különös szabályai a párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés esetén

4. § (1) A hatóság a párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés biztosítása során az adatkezelés jogszabályi feltételeinek megtartása mellett az ügyfelet a következő módon azonosítja:
a) elektronikus aláírás felhasználásával úgy, hogy a kapcsolat létesítési (belépési) szándékát kifejező és az ügyfelet azonosító elektronikus űrlapot az ügyfél aláírja; vagy
b) központi rendszer által biztosított ügyfélkapu igénybevétele útján. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tanúsítványt és az elektronikus aláírással ellátott elektronikus űrlapot a hatóság csak a mentési és archiválási kötelezettségek teljesítése céljából tárolhatja.

A regisztráció általános szabályai ügyfélkapu igénybevétele esetén

5. § (1) Az ügyfél az ügyfélkapu létesítését a regisztrációs szerv előtti személyes megjelenésével egyidejűleg vagy elektronikus űrlapon kezdeményezheti.
(2) Ha az ügyfél az ügyfélkapu létesítését elektronikus űrlapon kezdeményezi, és azt a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja el, az ügyfélkapu létesítését megelőzően a központi rendszer
a) ellenőrzi az elektronikus aláírás érvényességét,
b) a hitelesítés-szolgáltatónál viszontazonosítás útján ellenőrzi az ügyfél természetes személyazonosító adatait, továbbá
c) ellenőrzi az elektronikus űrlapon megadott adatok és a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatok egyezőségét.
Ha az ellenőrzés sikeres volt, a központi rendszer elektronikus levélben tájékoztatja az ügyfelet a regisztráció sikeréről, és megküldi számára az ügyfélkapu létrehozásához szükséges egyszer használható kódot.
(3) Az ügyfél az ügyfélkapu létesítését elektronikus űrlapon úgy is kezdeményezheti, hogy az nincs elektronikus aláírással ellátva (ideiglenes regisztráció). A központi rendszer az elektronikus űrlap benyújtását követően létrehozza az ügyfélkaput, de az elektronikus ügyintézésre mindaddig nem használható, amíg az ügyfél egy regisztrációs szerv előtt azonosítás végett személyesen meg nem jelenik. Ha az ügyfél az elektronikus űrlap elküldésétől számított 30 napon belül nem jelenik meg személyesen egy regisztrációs szerv előtt az azonosítás végett, a központi rendszer az ügyfélkapuhoz való hozzáférést megszünteti.
(4) Az ügyfél személyes megjelenése esetén a regisztrációs szerv a személyes megjelenéskor vagy a (3) bekezdés szerint elektronikus űrlapon megadott adatok és az ügyfél által bemutatott, a külön jogszabályban meghatározott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány alapján az ügyfelet a Ket. 160. §-ának (6) bekezdése szerint azonosítja. A regisztrációs szerv az ügyfél által megadott, a Ket. 160. §-ának (9) bekezdése b) pontja szerinti adatokat összeveti a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adataival, valamint ellenőrzi a személyes megjelenés során bemutatott személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány érvényességét.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott azonosítás és ellenőrzés sikere esetén a központi rendszer elektronikus levélben megküldi az ügyfél részére az általa korábbiakban megadott elektronikus levélcímére az ügyfélkapu megnyitásához szükséges egyszer használható kódot, majd a kód ügyfél általi aktiválása után arról tájékoztatja az ügyfelet, hogy ügyfélkapuja alkalmassá vált az elektronikus ügyintézésre.
(6) A (2) és (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzés sikertelensége esetén a központi rendszer, illetve a regisztrációs szerv az ügyfélkapu létrehozását megtagadja, és az ügyfél adatait helyreállíthatatlanul törli.
(7) Az ügyfél több ügyfélkapu létesítését is kezdeményezheti, azonban személyenként csak egy ügyfélkapu létesítése díjmentes. Második és minden további ügyfélkapu létesítéséért kapunként a közigazgatási hatósági eljárás általános illetékével megegyező összegű regisztrációs díjat kell fizetni, mely összeg a regisztráló közigazgatási szerv bevételét képezi.
(8) E § alkalmazásában ügyfélen kizárólag a természetes személyt kell érteni.

6. § (1) Ha az ügyfél az ügyfélkapuhoz való hozzáférést biztosító azonosítót elveszti vagy az jogosulatlan személy birtokába kerül, köteles ezt a tényt a központi rendszer ügyfélszolgálatánál vagy a regisztrációs szervnél postai úton, telefaxon, elektronikus levél útján vagy telefonon haladéktalanul jelezni a regisztráció során közölt adatok egyidejű megadásával.
(2) A központi rendszer ügyfélszolgálata a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 189-es hívószámán érhető el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a központi rendszer az ügyfélkapuhoz való hozzáférést megszünteti.
(4) Az ügyfél az ügyfélkapuhoz való hozzáférés megszüntetése esetén új, egyszer használható kódot kap.

7. § (1) Elektronikus levélcímének megváltozását az ügyfél köteles a központi rendszeren keresztül bejelenteni.
(2) A regisztrált adatokat az elektronikus levélcím kivételével a központi rendszer egyezteti a személyi adat- és lakcímnyilvántartó adataival, és azok esetleges eltérése esetén az ügyfél elektronikus levélcímére értesítést küld.

Az azonosítás egyes sajátos módjai ügyfélkapu igénybevétele esetén

8. § (1) Az ügyfél az ügyfélkapu útján elérhető elektronikus ügyintézési lehetőségeket elektronikus aláírás használatával is igénybe veheti úgy, hogy a belépési szándékát kifejező elektronikus űrlapot elektronikus aláírásával látja el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti használat során a központi rendszer a kapcsolatot azonosító adaton kívül csak az ügyfél nevét és elektronikus levélcímét rögzítheti. A központi rendszer az elektronikusan aláírt űrlapot továbbítja a hatóság részére.
(3) A tanúsítványt és az (1) bekezdés szerinti elektronikus űrlapot a hatóság csak a mentési és archiválási kötelezettségek teljesítése céljából tárolhatja.
(4) Az (1) bekezdés szerinti azonosítás kapcsán elvégzendő viszontazonosítást - ha az szükséges - a hatóság kérésére a hitelesítés-szolgáltató hajtja végre.
9. § Az ügyfélkapu használatával összefüggésben a központi rendszer vagy a hatóság az ügyfél hozzájárulásával az ügyfélkapu útján történő azonosítást kiegészítő, fokozottabb informatikai biztonsági követelményeket is kielégítő azonosítási megoldásokat is alkalmazhat.

Elektronikus aláírás útján történő azonosítás szabályai

10. § (1) Nem párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés esetén a hatóság az ügyfél személyazonosságát az e §-ban meghatározott módon állapítja meg.
(2) Elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum esetén a hatóság akkor tekintheti az ügyfél személyazonosságát alátámasztottnak, ha
a) az aláírás hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott tanúsítványhoz kapcsolódik, b) a tanúsítvány az azonosításkor érvényes, és
c) az azonosítás viszontazonosítással történő előzetes ellenőrzése esetén a viszontazonosítást végző hitelesítés-szolgáltató a természetes személyazonosító adatok egyezőségét igazolja vissza.
(3) Az ügyfél személyazonosságát elektronikus aláírással kizárólag az általa aláírni kívánt tartalmú elektronikus dokumentum útján lehet hitelesíteni. Tilos az elektronikus aláírás olyan azonosítási célú felhasználása, amelynek során az aláírt elektronikus dokumentum tartalmát az aláíró nem ismeri.

Az ügyfél által küldött elektronikus dokumentum ügyfélhez rendelése

11. § (1) Külön jogszabályban meghatározott esetekben párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés esetén biztosítani kell, hogy az ügyfél által küldött elektronikus dokumentum a küldést végző azonosított ügyfélhez hozzá legyen rendelve. Ilyen esetekben a párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés alapjául szolgáló kapcsolat létesítésekor elvégzett azonosítás önmagában nem biztosítja a kapcsolat tartama alatt végzett egyes eljárási cselekményeknek az azonosított ügyfélhez rendelését.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti követelményt elektronikus aláírással biztosítják, lehetővé kell tenni, hogy az ügyfél az elektronikus aláírás előtt az elektronikus dokumentumot megtekinthesse és arról az elektronikus aláírás után - ha azt jogszabály nem zárja ki - másolat készítését kérhesse. Ha az ügyfél olyan elektronikus űrlapot ír alá, amely önmagában nem tartalmazza mindazon információt, ami az elektronikus űrlap tartalmának későbbi, ügyfél általi értelmezéséhez szükséges, a hatóságnak a megtekintés során és a készített másolatban e kiegészítő információt is külön meg kell jelenítenie.
(3) Ha az ügyfél nem rendelkezik elektronikus aláírási tanúsítvánnyal, az elektronikus dokumentum ügyfél általi elküldését a (4) és (5) bekezdésben meghatározott módokon lehet az ügyfélhez rendelni.
(4) Az ügyfél által küldött elektronikus dokumentum nem elektronikus úton is az ügyfélhez rendelhető, ha a) az ügyfél a hatóság segítségével elektronikus úton előkészített elektronikus dokumentumot a hatóság előtti személyes megjelenés során papír alapon aláírja; vagy
b) az ügyfél a hatóság segítségével elektronikus úton vagy a saját eszközein futó alkalmazás segítségével előkészített elektronikus dokumentumot kinyomtatja, azt papír alapon aláírja, és azt megküldi a hatóság részére.
(5) Az ügyfél által küldött elektronikus dokumentum - feltéve, hogy az ügyfél a megküldéstől számított 3 napon belül nem kéri az így létrejött elektronikus dokumentum helyesbítését - az ügyfél elektronikus aláírása nélkül is az ügyfélhez rendelhető, ha
a) az elektronikus dokumentumot a hatóság személy által felügyelt automatizált vagy szervezeti aláírással látja el, vagy
b) az eljárási cselekményt tartalmazó elektronikus dokumentumot a hatóság kizárólag valamely közigazgatási szerv által igénybe vehető időbélyegzés szolgáltatás útján látja el időbélyegzővel.
(6) A hatóságnak az ügyfél részére biztosítania kell, hogy az (5) bekezdés szerinti eljárások alkalmazásával létrejött elektronikus dokumentumot megtekinthesse, vagy arról másolat készítését, illetve annak helyesbítését kérhesse.
(7) Az elektronikus dokumentum (5) bekezdés szerinti ügyfélhez rendelésének megfelelőségéért az ügyfélhez rendelést végző hatóság felel. Az elektronikus dokumentum más hatósághoz vagy egyéb külső szervhez vagy személyhez való továbbítása esetén is vélelmezni kell az elektronikus dokumentum adott ügyfélhez rendeltségét.

III. Fejezet

AZ ÜGYFÉL SZEMÉLYAZONOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE VISZONTAZONOSÍTÁS ÚTJÁN

A viszontazonosítás módjai

12. § (1) A hatóság az ügyfél által elektronikus dokumentumban megadott és a személyazonosítása során a viszontazonosítást végző szervezet által ténylegesen rögzített személyazonosító adatok egyezőségét a Ket. 160. §-ának (2) és (10) bekezdésében meghatározott viszontazonosítás útján ellenőrzi.
(2) A viszontazonosítást hitelesítés-szolgáltató vagy a központi rendszer végzi elektronikus úton. (3) Külföldi hitelesítés-szolgáltató a viszontazonosítást papír alapon is végezheti. Nem alkalmazható a papír alapú viszontazonosítás, ha párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés során a 13. § (2) bekezdése szerint előzetes viszontazonosítás szükséges.

13. § (1) Az azonosításnak a (2) bekezdésben foglalt kivétellel nem feltétele az ügyfél személyazonosságának előzetes ellenőrzése viszontazonosítás útján, kétség esetén a hatóság kérheti a viszontazonosítás utólagos elvégzését.
(2) A hatóság az ügyfél személyazonosságát viszontazonosítás útján előzetesen ellenőrzi, amennyiben az ügyfél személyes adathoz, illetve adó-, bank-, biztosítási vagy értékpapírtitokhoz kíván hozzáférni.

A viszontazonosítás elvégzése

14. § (1) A viszontazonosítás keretében a hatóság a viszontazonosítást végző szervezetnek megküldi a) a megadott természetes személyazonosító adatokat (vagy azok egy részét),
b) a viszontazonosítás alapjául szolgáló ellenőrző adatot (tanúsítványt vagy más, a viszontazonosítást végző szervezetnél az ügyfél azonosítására alkalmas adatot), és
c) a viszontazonosítási kérést azonosító adatot.
(2) A viszontazonosítást végző szervezet összeveti a megadott természetes személyazonosító adatokat az ellenőrző által kezelt, beazonosított természetes személyazonosító adatokkal, és válaszként megküldi a viszontazonosítást kérő hatóságnak
a) az adatok egyezőségének vagy annak hiányának tényét, valamint
b) a viszontazonosítási kérést azonosító adatot.

15. § (1) A viszontazonosítás elektronikus úton végezhető
a) ha az elektronikus úton küldött viszontazonosítási kérést a hatóság elektronikus aláírással látja el, vagy
b) a viszontazonosítást kérő és a viszontazonosítást végző szerv között, a központi rendszer közreműködésével létesített zárt adathálózati kapcsolat útján.
(2) Elektronikus úton végzett viszontazonosítás esetén a viszontazonosítást végző szervezetnek a választ haladéktalanul, papír alapon végzett viszontazonosítás esetén 5 munkanapon belül meg kell küldenie.

IV. Fejezet

AZ ÜGYFÉL ELEKTRONIKUS BEADVÁNYÁNAK FOGADÁSA ÉS ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM ÜGYFÉLLEL VALÓ KÖZLÉSE

Az elektronikus beadvány fogadása

16. § (1) Párbeszédre épülő elektronikus ügyintézési felület esetén biztosítani kell, hogy a hatóság hivatali időn kívül is folyamatosan fogadja az elektronikus beadványokat.
(2) Ha nem párbeszédre épülő elektronikus ügyintézési felület esetén a hatóság hivatali időn kívül nem fogad elektronikus beadványokat, az elektronikus visszaigazolást a következő hivatali idő kezdetén kell automatikusan megküldeni.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben hivatali időn kívül gondoskodni kell arról, hogy rögzítésre kerüljön az az időpont, amikor a hatóság elektronikus levélcímére küldött beadványokat a hatóság képes lett volna fogadni (a beadványok elérhetővé válása a hatóság elektronikus levélcímén).
(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a beadvány előterjesztésére irányadó határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a (3) bekezdés szerint rögzített időpont a beadvány előterjesztésére nyitva álló határidőn belül volt.

17. § Az érkeztetésről szóló elektronikus visszaigazolásban foglalt érkeztető számot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a hatóság e rendelet mellékletében meghatározott szerkezet szerint képezi.

18. § (1) A hatóság az elektronikusan aláírt beadvány aláírásának érvényességét a) nem párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés esetén a Ket. 161. §-a (1) bekezdésének második mondata szerinti határidőn belül,
b) párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés esetén, ha az aláíráshoz tartozó tanúsítvány kapcsán a hitelesítés-szolgáltató biztosítja a tanúsítvány állapot (visszavonási nyilvántartás) folyamatos (on-line) közzétételét, az ügyfél által végezni kívánt eljárási cselekmény elvégzését megelőzően,
c) párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés esetén - ide nem értve a b) pontban foglalt esetet - a személyes adathoz, illetve adó-, bank-, biztosítási vagy értékpapírtitokhoz való hozzáférés biztosítását megelőzően, illetve
d) párbeszédre épülő elektronikus ügyintézés során egyéb eljárási cselekmény esetén - ide nem értve a b) és c) pontban foglaltakat - a kérelemnek helyt adó érdemi határozat meghozataláig
(2) A hatóság az elektronikus aláírás ellenőrzése során megvizsgálja, hogy az elektronikus aláírás a külön jogszabályban foglalt követelményeknek megfelel-e.
(3) A hatóság a feladót tájékoztatja az azonosítás sikertelenségéről és hiánypótlásra.