Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet

44/2004. (IV. 13.) GKM rendelet
a közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjairól

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének e) pontjában és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló - többször módosított - 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4. és 4/A. §-aiban meghatározott, a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozói, az 5. § szerinti autóbuszos személyszállítói engedélyekhez, valamint a 6. § szerinti saját számlás autóbuszos utasszállító igazolványokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokért e rendelet 1. számú melléklete szerinti díjakat kell a kérelmezőnek fizetnie.

(2) A díjakat az illetékes elsőfokú, illetve másodfokú eljárás esetén a másodfokú közlekedési hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett, az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazoltan. (3) A díjak nyilvántartására és elszámolására a költségvetési szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályok előírásai az irányadók.

2. § (1) Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díja az 1. számú melléklet szerinti elsőfokú eljárás díjaival azonos mértékű, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a másodfokú közlekedési hatóság költségvetési számlájára befizetni. (2) Eredményes fellebbezés esetén a befizetett jogorvoslati eljárás díját a fellebbezést benyújtó ügyfél (kérelmező) részére a másodfokú közlekedési hatóság köteles visszatéríteni. 3. § A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat, b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint a (2) és (7) bekezdésében foglaltakat, c) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, ott az e rendelet szerinti díjat kell érteni. 4. § Az első fokon eljáró közlekedési hatóság az általa beszedett hatósági díjak 40%-át minden tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig elszámolás keretében a Közlekedési Főfelügyelet részére a Magyar Államkincstár Rt.-nél vezetett 10032000-01738825 számú előirányzat-felhasználási keretszámlára irányítási, felügyeleti és ellenőrzési költségek fedezetére köteles átutalni.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet, a belföldi és a nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 20/2000. (XII. 12.) KöViM rendelet és a belföldi és nemzetközi árufuvarozási tevékenység végzésére szóló engedélyezési eljárás díjáról szóló 39/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet módosításáról szóló 61/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet.

(2) E rendelet 1. számú mellékletének 1/B. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az e rendelet 1. számú mellékletének 1/A. és 2/A. pontja.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 44/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez

A közúti árufuvarozói és autóbuszos személyszállítási tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárás díjai


  Megnevezés Díj Ft/db
1/A. Belföldi közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és saját számlás autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4500
  továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja  
  - 50 járműig 1530
  - 51-100 járműig 760
  - 100 jármű felett 320
1/B. Közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállító engedély és belföldi saját számlás autóbuszos utasszállító igazolvány kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének alapdíja 4 500
  továbbá az engedélykivonatok járművenkénti vagy járműszerelvényenkénti díja  
  - 50 járműig 1530
  - 51-100 járműig 760
  - 100 jármű felett 320
2/A. Nemzetközi közúti árufuvarozói, illetőleg autóbuszos személyszállítói engedély kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének díja járművenként, a vállalkozó nevére és a gépkocsi rendszámára szólóan 4500
2/B. Nemzetközi közúti árufuvarozói és nemzetközi autóbuszos személyszállítási tevékenység folytatására jogosító közösségi engedély kiadása, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének díja az igénylő fuvarozó nevére 90000
  - közösségi engedély alapján az engedélyezett motoros teherjármű, illetőleg autóbusz darabszámának megfelelően, az eredetivel megegyező, hatóságilag hiteles közösségi engedély egy másolati példányának, továbbá a külön jogszabályok előírásainak megfelelő igazolvány kiadásának, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének díja 4600
  - közösségi engedély alapján az engedélyezett motoros teherjármű, illetőleg autóbusz darabszámának megfelelően, az eredetivel megegyező, hatóságilag hiteles közösségi engedély egy másolati példányának, továbbá a külön jogszabályok előírásainak megfelelő igazolvány kiadásának, valamint érvényességi idejének lejárta vagy adatváltozás miatti cseréjének díja 4600
3. Az 1/A., 1/B., illetve a 2/A. pontok alatt szereplő engedélyek, igazolványok elvesztése, megrongálódása esetén pótlásának díja engedélyenként, igazolványonként 1000

(logsped

További információk: